Stortingsvalget 2013

Stortinget er forsamlingen som utøver folkets makt i Norge, og dermed så skal alle stortingsrepresentanter velges av folket. Det er totalt 169 mandater på stortinget, og man må  ha 85 mandater for å få flertall på stortinget. Stortingsvalg skjer hvert fjerde år, og dette avholdes på høsten. I 2013 så ble valget avholdt mandag den 9. September, men i mange kommuner så var det også mulig å avgi sin stemme søndag den 8. September. Det er regjeringen som velger datoen på valget, men det må alltid være en mandag i september.

Stortingets funksjon

Norge har tre forskjellige statsmakter. Den ene er kongen gjennom regjeringen som er den utøvende makt, den andre er domstolen med høyesterett som høyeste organ som er dømmende makt, og den tredje er stortinget som er den lovgivende og bevilgende makt. Da stortinget er den lovgivende og bevilgende makt i Norge, så skal de representere folket.

De viktigste oppgavene til stortinget og dets representanter er å kontrollere regjeringen, vedta nye lover og bestemme statens budsjett. Det er stortingets plikt å tale folkets stemme ved vedtak av lover og ved å kontrollere at regjeringen som utøvende makt gjennomfører de sakene som de har enten påtatt seg eller blitt pålagt. De som representerer folket på stortinget kalles stortingsrepresentanter, og dette er representanter fra hele landet.

Hvordan man stemmer

For å kunne stemme så man være norsk statsborger, og over 18 år, eller fylle 18 år i det inneværende året. Man må stemme i den kommunen hvor man er folkeregistrert. I 2013 så var det 3,641,753 nordmenn som hadde stemmerett.

Når man stemmer ved stortingsvalg så stemmer man på lister over kandidater for det partiet man ønsker å gi sin stemme til. Selv om man kan endre stemmeseddelen, altså rekkefølgen på de forskjellige kandidatene i et parti, så har dette som regel liten effekt. Det er partiet som nominerer og setter opp stemmesedlene, og det de kommer frem til blir det svært sjelden endringer på.

For å stemme så må man møte opp personlig og fremvise legitimasjon for å bevise hvem man er, og at man har stemmerett. For å sikre hemmelig valg så velger man stemmeseddelen til det partiet man ønsker å stemme på, og gjør eventuelle endringer, i et eget avlukke før man deponerer denne seddelen i valgurnen.

Dersom man ikke har mulighet til å stemme på valgdagen så er det også mulig å forhåndsstemme. Dette kan man gjøre opptil en måned før valget finner sted, og dette kan gjøres fra hvilken kommune som helst. Forhåndsstemming var mulig frem til 6. September. Det ble så avsluttet, da stemmene måtte sendes til de respektive hjemkommuner for opptelling på valgdagen. For nordmenn bosatt i utlandet så var det også mulig å stemme fra norske ambassader.

Mandatfordeling

Mandatfordelingen beregnes etter befolkningen og arealet for hvert fylke. Dette for at de store fylkene, slik som Finnmark, som er tynt befolket også skal få ha representanter på Stortinget. Hadde man kun regnet dette etter befolkning så hadde Oslo og Akershus hatt flertallet av mandatene i landet.

Da folk flytter og befolkningen i fylkene endres så skal det være ny fordeling av mandater på annet hvert stortingsvalg. 2013 var et slikt valg hvor mandatfordelingen ble gjort om. Oslo hadde flest mandater med totalt 19, og fylkene Aust-Agder og Sogn og Fjordane hadde færrest med kun fire hver. Oslo fikk altså en økning på to mandater mer enn ved forrige stortingsvalg.

I 2013 så var mandatfordelingen slik:

 • Oslo: 19
 • Akershus: 17
 • Hordaland: 16
 • Rogaland: 14
 • Sør-Trøndelag: 10
 • Nordland: 9
 • Møre og Romsdal: 9
 • Buskerud: 9
 • Østfold: 9
 • Hedmark: 7
 • Oppland: 7
 • Vestfold: 7
 • Telemark: 6
 • Vest-Agder: 6
 • Troms: 6
 • Finnmark: 5
 • Nord-Trøndelag: 5
 • Aust-Agder: 4
 • Sogn og Fjordane: 4